• Slide 1 HU
  • Slide 2 HU
  • Slide 3 HU
  • Slide 4 HU
  • Slide 5 HU
  • Slide 6

Adatkezelő, adatkör

Az Enloyd Kft. (székhelye: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy u. 32.; cégjegyzékszáma: 01-09-202847; az „Adatkezelő”) az Ön személyes adatait az alábbi pontban meghatározott célokból kezeli, illetve továbbítja.

A regisztrációhoz szükséges adatok: e-mail cím, név, legmagasabb végzettség, nyelvismeret, szakterület, szakmai tapasztalat, lakóhely.

 

Adatkezelési cél, jogalap, adattovábbítás

Az Adatkezelő az általa (akár saját céljára, akár ügyfelei megbízásából) közzétett álláshirdetésekkel kapcsolatos kiválasztási eljárások lefolytatása céljából kezeli az Ön személyes adatait az Ön előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján. Az adatkezelés további célja a szolgáltatás üzemeltetése, a felhasználók azonosítása és a többi felhasználótól való megkülönböztetése, az álláskeresők személyre szabott kiszolgálása, a szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele, az álláskeresők nyilvántartása, önéletrajzuk elkészítése, tárolása és a munkaadók rendelkezésére bocsátása, az álláskeresők értesítése az álláslehetőségekről.

Az Adatkezelő az Ön előzetes kifejezett és önkéntes hozzájárulásával jogosulttá válik arra, hogy az alább felsorolt harmadik személyek részére személyes adatait továbbítsa a jelen adatkezelési tájékoztatóval egyező feltételekkel megvalósuló adatkezelés céljából az Európai Gazdasági Térségen belül: Antal International Sp. z o. o. (székhelye: Varsó, cégjegyzékszáma: 5251559635) Antal International s.r.o. (székhelye: Prága, cégjegyzékszáma: CZ03421520) Work service Slovakia, s.r.o. (székhelye: Pozsony, cégjegyzékszáma: 36 830 151 ) ENLOYDS GMBHz (székhelye: Berlin, cégjegyzékszáma: xxxx )

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció megerősítése hiányában 16 napig; az utolsó belépéstől számított 24 hónapig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.

Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyhez fűződő jogok korlátozásával arányban áll), további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők. Ön további felvilágosítást kérhet ezen adatkezelésről.

 

Személyes adatainak megismerésére jogosultak köre

Az Adatkezelő szervezetén belül az Ön adatainak megismerésére azok jogosultak, akiknek kötelezettsége az Adatkezelő szervezetén belül az adatkezelés céljának megvalósításában való közreműködés, valamint az Adatkezelő azon ügyfeleinek képviselői, amely ügyfelek részére Ön személyes adatainak továbbításához kifejezetten hozzájárul.

Az Adatkezelő átadhatja az Ön Személyes Adatait a fenti célokból történő adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozásra szolgáltatóknak (így különösen IT szolgáltatóknak).

A szolgáltatás üzemeltetése során az Enloyd Kft. (székhelye: Budapest, cégjegyzékszáma: 01-09-202847, adószáma: 25151921-2-43) az Adatkezelő aladatfeldolgozójaként jár el.

 

Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint, az ott meghatározott feltételek mellett (i) tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, (ii) kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, törlését, vagy zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, valamint (iv) jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy az Adatkezelő gondoskodik az Ön személyes adatainak biztonságáról és ennek keretében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakította és működteti azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZATOK Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, és regisztrációmmal önként hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célból és feltételekkel az Enloyd Kft. kezelje. Az adatkezelési tájékoztató révén megfelelő tájékoztatást kaptam az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi tényről és körülményről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről. Adattovábbítási hozzájáruló nyilatkozat Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy az Enloyd Kft. személyes adataimat az alábbiakban felsorolt harmadik személyek részére az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal egyező feltételekkel megvalósuló adatkezelés céljából továbbítsa. Hozzájárulás hírlevelek és reklámüzenetek fogadásához Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Enloyd Kft. az általam megadott e-mail címre hírleveleket és reklámüzeneteket küldjön.

A Csoport európai partnerei

aas.pngalchemia.pngamrest.pngbillbird.pngbridgestone.pngcanal.pngcarlsberg.pngdialog.pngedesa.pngexactsystems.pngfiege.pngflextronics.pnggekoplast.pnghoerbiger.pnginpost.pnglot.pngmoje.pngplastal.pngsaint_gobain.pngsitech.pngvolkswagen.png
 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj