Facebook Pixel

Kedvenc ajánlatok

Szolgáltatási feltételek

Jelen felhasználási feltételek az Enloyd Kft. (székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10. c.g.: 01-09-202847, adószám: 25151921-2-41, a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett weboldal /https://enloyd.hu// (a továbbiakban: Honlap) használatára, valamint az elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére vonatkozó feltételeket határozzák meg. A Honlap meglátogatásával és használatával elfogadja, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi felhasználási feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási feltételek).

Szeretnénk tájékoztatni, hogy előzetes értesítés és indokolás nélkül, üzleti vagy technikai okból részben vagy egészben bármikor felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a Honlap hozzáférhetőségét, továbbá a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.

Amennyiben nem fogadja el az alábbi feltételeket, kérjük ne használja a Honlapot.

I.                Általános használati feltételek

A Honlap kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett, Társaságunk és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül, a Felhasználási feltételek keretei között használható.

Tilos a Honlapon pontatlan, hiányos vagy valótlan információk, adatok- ideértve a meghirdetett állásra jelentkezők önéletrajzát- valamint rágalmazó, sértő, fenyegető, obszcén, vagy egyéb nem megfelelő tartalom továbbítása, közzététele.

A Felhasználók kötelesek tartózkodni a Honlap működésének megzavarására, tartalmának módosítására, adatok törlésére vagy jogosulatlan megszerzésére irányuló magatartástól, különösen vírusokat és egyéb károkozásra alkalmas kódokat tartalmazó adatok küldésétől, anyagok feltöltésétől.

A Felhasználók a Honlap meglátogatásával és böngészésével tudomásul veszik, hogy az általuk megosztott tartalom harmadik személyek által megismerhetővé válhat.

A Felhasználási feltételek megsértése, valótlan adatok megadása, vagy egyébként jogellenes, másokat sértő magatartás tanúsítása, ilyen tartalom publikálása esetén Társaságunk előzetes értesítés nélkül jogosult megszüntetni a Felhasználó Honlaphoz való hozzáférését, továbbá eltávolítani az általa közzétett bármely vitatott tartalmat, valamint szükség esetén további jogi lépéseket tenni. 

I.                Felelősség korlátozása, kizárása

A Honlapot saját, kizárólagos felelősségére használhatja. A Honlapon szereplő tartalom és elérhető információk általános tájékoztatási célokat szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért felelősséget nem vállalunk, így azok nem tekinthetők a tevékenységünkkel kapcsolatos tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Honlap zavartalan működését, azonban a nyújtott szolgáltatások hibátlan, vírusmentes és folyamatos működéséért szavatosságot nem vállalunk.

Nem vállalunk felelősséget a Honlap használatával, üzemzavarával, meghibásodásával, elérhetetlenségével, tartalmának letöltésével vagy más ehhez hasonló okkal összefüggően bekövetkező közvetlen, közvetett vagy véletlenszerű kárért, veszteségért, késedelemért. A Honlap technikai, tartalmi hibáiért, hiányosságaiért sem Társaságunkat, sem a létrehozásában, üzemeltetésében, szerkesztésében közreműködőket nem terheli felelősség.

Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlap tartalmát, az elérhető információkat és a szolgáltatások körét előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztassuk, felfüggesszük vagy töröljük, beleértve az űrlapokhoz, az adatbázisokhoz és egyéb tartalomhoz való hozzáférést is.

Nem vállalunk felelősséget a Felhasználók magatartásáért, továbbá a Honlapon elhelyezett olyan adattartalomért, amely tőlük származik, vagy tevékenységükkel összefüggően keletkezett. A hatályos jogszabályokat, vagy mások jogait sértő hozzászólásokat, egyéb tartalmat a tudomásszerzést követően haladéktalanul eltávolítjuk.

A Felhasználók felé fennálló felelősségünket nem zárjuk ki, vagy korlátozzuk oly módon, melyet jogszabály nem tesz lehetővé.

II.              Szerzői jogi rendelkezések

A Honlap egésze (így például elrendezése, arculata), valamint a Honlapon található valamennyi információ, logó, kép és egyéb tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelem alatt áll. A Honlap tartalmának, bármely elemének felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben- kizárólag írásbeli engedélyünkkel, a forrás egyidejű megjelölése mellett történhet, azonban ezesetben sem változtatható meg, vagy használható fel a Honlap céljával ellentétes módon.

Tilos a Honlap tartalmát adatbázisba lementeni, azt nyilvánosan vagy üzleti céllal felhasználni, megosztani, sokszorosítani. Nem használható olyan program, amely a szoftvereink dekódolására, megfejtésére vagy módosítására, a Honlap tükrözésére, működésének megzavarására alkalmas, vagy arra irányul.

 

III.            Harmadik felek honlapjára mutató linkek

A Honlap más, külső weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, hozzáférést biztosítva a Felhasználók számára automatikus hivatkozásokhoz. A hivatkozások tájékoztató jellegűek, nem garantáljuk ezen webhelyekre mutató linkek folyamatos elérhetőségét.

Nem tartozunk felelősséggel az ilyen weboldalak tartalmáért, továbbá nem értelmezhető úgy, hogy az ott fellelhető információkat jóváhagytuk, mivel azok felett ellenőrzési jogosultsággal nem rendelkezünk. Amennyiben a weboldal, vagy tartalma jogsértő mivoltáról tudomást szerzünk, az arra mutató hivatkozást haladéktalanul eltávolítjuk a Honlapról.  A Felhasználók a linkeket saját felelősségükre jogosultak használni.

IV.            Módosítás

Fenntartjuk a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket, valamint a Honlapon közzétett egyéb nyilatkozatokat egyoldalúan módosítsuk, frissítsük. A módosítások hatálybalépését követően a Felhasználók a Honlap első használatával elfogadják a módosított feltételeket.

V.              Adatvédelem

Kiemelten fontosnak tartjuk Felhasználóink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és az általunk kezelt személyes adatok magas szintű védelmének biztosítását. Személyes adatai kezelésére és felhasználására vonatkozó részletes feltételeket az Egységes Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónk tartalmazza, mely a https://enloyd.hu/privacy-policy oldalon ismerhető meg.

VI.            Alkalmazandó jog

A Felhasználási feltételekre, valamint a Honlap és a nyújtott szolgáltatások használatára, az ezekkel összefüggő esetleges jogvitákra a magyar jog rendelkezései az irányadóak.

VII.         Kapcsolat

A Honlappal vagy a jelen Felhasználási feltételekkel összefüggő kérdés, észrevétel esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

email: office@enloyd.hu
telefon: 06 1 783 0000