Facebook Pixel

Kedvenc ajánlatok

Adatvédelmi tájékoztató

EGYSÉGES ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  

EGYSÉGES ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2020. május 1-től visszavonásig

 

 

Jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.

 

Az ENLOYD Kft. ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint honlapjának (https://www.enloyd.hu/hu/) látogatóit az általa a tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

 

Fogalommeghatározások

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

 

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ

 

 

ENLOYD Korlátolt Felelősségű Társaság

 

(rövidített cégnév: ENLOYD Kft.; székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10. 6.em..; cégjegyzékszám: 01-09-202847; adószám: 25151921-2-41; Telefonszám: +36-1-783-0000; e-mail cím: enloyd@enloyd.hu; honlap: https://enloyd.hu/, a továbbiakban: Adatkezelő vagy ENLOYD)

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely személyes adat kezelésének megkezdése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tisztességes és átlátható módon tájékoztatja az érintetteket egyebek mellett az adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről.

II. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS MÓDJA

 

Kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és az általunk kezelt személyes adatok magas szintű védelmének biztosítását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely azok biztonságát garantálja, illetőleg megakadályozzuk azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, megváltoztatását, terjesztését és a jogosulatlan hozzáférést.

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

 

A személyes adatokat csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján kezeljük, tisztességesen és az érintett által átlátható módon. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkról pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel adunk tájékoztatást.

 

A lehetőségeinkhez mérten azonnal teljesítjük az érintettek adatkezeléssel összefüggő kéréseit, különösen, ha hozzájárulásuk jelenti az adatkezelés jogalapját.

 

A GDPR értelmében a jogszerűséghez az alábbi jogalapok valamelyikének megléte szükséges:

 

• az érintett hozzájárulása;

• a szerződéskötés szükségessége;

• jogszabályi kötelezettség;

• az érintett vagy más személy létfontosságú érdekei védelmének szükségessége;

• közérdekből elvégzendő feladat végrehajtásának szükségessége;

• az adatkezelő vagy valamely harmadik fél jogos érdekének szükségessége, ha az érintett érdekei és jogai nem élveznek elsőbbséget.

 

Célhoz  kötöttség

 Az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és kizárólag olyan további célokból, amelyek az eredeti céllal összeegyeztethetők.

 

Adattakarékosság

Az adattakarékosság elvének értelmében az adatgyűjtést és az adatkezelést azokra az adatokra korlátozzuk, amelyek kezelése az adott cél szempontjából megfelelő, releváns és nem túlzott mértékű, azaz

amelyek a kívánt célunk eléréséhez ténylegesen szükségesek.

 

Pontosság

Mindent megteszünk azért, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. A pontatlan adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. Az adatok pontosságának elvét minden adatkezelési művelet során érvényesítjük.

 

 

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatokat az érintettek azonosítását lehetővé tevő formában az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tároljuk, a hatályos jogszabályokban előírt határidők figyelembevételével. Az adatokat töröljük vagy anonimizáljuk, amint ezen célok teljesültek. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapítunk meg. Az álnevesítés esetében az adatok más információkkal való összekapcsolás nélkül nem rendelhetők hozzá az érintetthez.

 

Adatbiztonság

Olyan technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk, amelyek a személyes adatok kezelése során az adatokhoz való véletlen, jogosulatlan vagy törvénytelen hozzáférés, felhasználás, módosítás, közzététel, elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés elleni védelmet szolgálják. Elsősorban IT és szervezeti vonatkozásban megelőző intézkedéseket foganatosítunk (pl.: hozzáférési és jogosultsági eljárásrendek, kódolás), figyelembe véve különösen a GDPR 32. cikk (az adatkezelés biztonsága) és 35. cikk (adatvédelmi hatásvizsgálat) rendelkezéseit.

 

Az adatvédelmi incidenseket, azaz a személyes adatok sérelmét - ha fennáll a kockázata annak, hogy az érintettek jogai sérülnek - a GDPR 33. cikk értelmében az adatvédelmi hatóságnak bejelentjük. Hasonló tájékoztatási kötelezettségünk áll fenn az érintettel szemben, amikor az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a jogaira és szabadságaira nézve.

 

Elszámoltathatóság

Adatkezelési műveleteink során felelősek vagyunk az adatvédelmi jogszabályok és saját szabályzataink betartásáért. Az elszámoltathatóság alapelve (GDPR 5. cikk 2. bekezdés) értelmében bármikor tudnunk kell bizonyítani az adatvédelmi rendelkezések betartását az érintettek, a nyilvánosság és a felügyeleti hatóságok felé.

 

Az adatok helyességét nem ellenőrizzük abban az esetben, ha azt az érintett maga adta meg. Ezért az adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

Nem kezeljük 16 éven aluliak személyes adatait.

 

Cégünknél adatvédelmi tisztviselő – jogszabályi mentességre tekintettel – nem került kijelölésre.

 

Ha az adatkezelés jogalapja cégünk fennálló jogos érdeke, elvégeztük és a jövőben is elvégezzük az érdekmérlegelési tesztet, annak alátámasztására, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdekünk erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújtunk az érintettek részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

 

III. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK

 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akikkel adatfeldolgozói megállapodást kötött, és akik megfelelő garanciát nyújtottak az adatkezelés jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az Adatkezelő személyes adatokat más címzettek részére nem továbbít, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt jogszabály kötelezővé teszi.

 

Az Adatkezelő nevében adatfeldolgozóként az alábbi személyek járhatnak el. 

 

1. A https://enloyd.hu/ weboldal (a továbbiakban: Honlap) fenntartásához, üzemeltetéséhez és kezeléséhez IT szolgáltatóként:

 

ICT Európa Network Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.; Cégjegyzékszám: 01-09-935243; Adószám: 12457124-2-43)

 

 

2.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés:

 

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; adószám: 10901232-2-44)

DHL Express Magyarország Kft. (székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-060665; adószám: 10210798-2-44)

 

3.  Vállalatirányítási rendszer, számlázás:

 

ICT Európa Finance Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.; Cégjegyzékszám: 01-09-935243; Adószám: 12457124-2-43)

 

 


 

IV. FEJEZET

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

1.       Cookie-k és beépülő közösségi modulok alkalmazása

 

a)                  Általános tudnivalók

A cookie vagy más néven süti betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlapok a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a Honlap használatát és közreműködjenek néhány statisztikai jellegű információ gyűjtésében. A cookiek nem tartalmaznak személyes információkat, és önmagukban nem alkalmasak a felhasználó azonosítására. Néhány cookie a Honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépen. A felhasználó a cookiekkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti. Ennek pontos módjáról böngésző súgó funkciója ad felvilágosítást.

 

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Explorer, Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

b)                  A Honlap működéséhez elengedhetetlen sütik

Az Adatkezelő a Honlap üzemeltetése érdekében a Honlap látogatója számítógépén cookiekat helyezhet el. Ezek közül néhány a Honlap működéséhez elengedhetetlen: szükség van rájuk a Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap funkcióinak működéséhez. Ezek használata nélkül a Honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg. A cookiek rögzítik a felhasználó által használt számítógép IP címét, a dátumot és időt, a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint a felkeresett aloldalakat.

Ezen sütik esetében az adatkezelés célja a Honlap megfelelő működésének biztosítása.

Az adatkezelés időtartama kizárólag az érintett aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Mivel a Honlap megfelelő működésének biztosítása az Adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése is véd, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatok címzettjei az Adatkezelő honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.

 

 

c)               Egyéb cookie-k

A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Google Inc. által működtetett Google Analytics automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonimizáltan tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 24 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd). Az Adatkezelő ennek használatához egy felugró ablakban elhelyezett jelölőnégyzettel a felhasználó hozzájárulását kéri, amikor először az oldalra látogat. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról itt található bővebb tájékoztatás:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Amennyiben a felhasználó meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics a Honlap meglátogatását hozzáadja az analitikához, bármely böngészőhöz telepítheti az alábbi bővítményt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ha a felhasználó előzőleg cookiet kapott a Facebooktól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngészője adatokat küld, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint a Honlap) keres fel. Erről itt található bővebb tájékoztatás:

https://www.facebook.com/help/206635839404055?hc_location=ufi

Ezen túlmenően az Adatkezelő a Honlap meglátogatásakor más statisztikai célú cookie-kat helyezhet el a felhasználó számítógépén. Egyes cookie-k célja a felhasználói élmény növelése és a Honlap használatának kényelmesebbé tétele mivel ezek a cookie-k észlelik és tárolják, hogy az érintett milyen eszközzel nyitotta meg a Honlapot, vagy a szövegméretben, betűtípusban vagy a Honlap testre szabható elemében milyen felhasználói változtatások történtek.

Az Adatkezelő továbbá saját, és harmadik féltől származó marketing célú cookie-kat alkalmaz. Ezek a cookie-k olyan információkat gyűjtenek, mint hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt annak érdekében, a Honlap látogatói számára olyan releváns és őket érdeklő hirdetéseket, tartalmakat jelenítsen meg, melyek relevánsak és vonzóak a számukra.

A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a harmadik fél cookie-k blokkolását,letiltását. A Honlapon tárolt harmadik fél cookiek-kal kapcsolatos tájékoztatók az alábbi linkeken ismerhetők meg:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

A jelen pontban megjelölt adatkezelés jogalapja a Honlapot meglátogató érintett hozzájárulása, melyet jelen Tájékoztató ismeretében a felugró ablakban elhelyezett gombra kattintással adhat meg, ahol lehetősége van az egyes cookie fajták differenciált engedélyezésére vagy letiltására.

Ezen adatokat az Adatkezelő harmadik féltől származó a cookiek esetében a cookie harmadik fél által meghatározott működési idejéig, vagy a felhasználó gépéről való törlés idejéig, egyéb esetben pedig a cookie rögzítését követően legfeljebb 3 hónapig kezeli.

Az adatok címzettjei az Adatkezelő Honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.

d)                  Beépülő közösségi modulok (Plug-in)

A Honlap beépített közösségi modulokat (Plug-in) használ, melyek lehetővé teszik, hogy a felhasználó böngészője közvetlen kapcsolatot létesítsen az adott közösségi hálózat szerverével. Ezáltal a közösségi szolgáltató információt kap arról, hogy a felhasználó a Honlap mely konkrét aloldalait látogatta meg, akár abban az esetben is, ha az adott közösségi oldalon nem rendelkezik felhasználói fiókkal, vagy épp nincs bejelentkezve.

 

Amennyiben a felhasználó egyidejűleg be van jelentkezve az adott közösségi szolgáltatónál, a Honlap megnyitásakor, valamint a böngészés ideje alatt a modul minden esetben információkat gyűjt (pl. IP cím, cookiek), és azokat tárolja, valamint hozzárendelheti őket a felhasználói fiókjához, profiljához. Ha használja valamely Plug-in funkciót, a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek a felhasználói fiókkal kapcsolatban.

 

Amennyiben a felhasználó nem kívánja, hogy a közösségi hálózat hozzárendelje a felhasználói fiókjához a Honlap meglátogatásának tényét és ezzel kapcsolatos információkat megismerjen, akkor a Honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie az adott felhasználói fiókból, valamint a modul használatát érdemes elkerülnie.

 

A Honlapon használt beépített modulokkal kapcsolatos részletes információk az alábbi linkeken ismerhetők meg:

 

„Facebook” (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

 

http://developers.facebook.com/plugins

 

„LinkedIn” (LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország)

 

https://developer.linkedin.com/plugins

 

„Twitter” (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

 

https://developer.twitter.com/en/docs

 

https://twitter.com/en/privacy#update

 

2.       A Jelöltek adataival összefüggő adatkezelés

 

A Honlapon megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben az ENLOYD adatkezelőnek minősül. Adatkezelőnek minősül továbbá az ENLOYD azon személyek személyes adatai tekintetében, akik munkaerő-közvetítés céljából adják meg adataikat (a továbbiakban: Jelöltek). Ezen adatokat az ENLOYD a munkaerő-közvetítési tevékenysége körében kezeli és egyes esetekben megbízóinak és szerződéses partnereinek (a továbbiakban: Partnerek) továbbítja. Nem minősül adatkezelőnek az ENLOYD, amikor a Jelöltek adatait az őt megbízó Partnerek megbízásából és nevében kezeli, nem pedig saját céljaira.

 

Adatkezelőnek minősül továbbá az ENLOYD-dal szerződött valamennyi Partner, akiknek az ENLOYD a Jelöltek adatait, életrajzát, jelentkezését továbbítja. Az ENLOYD és a Partnerek egymástól elkülönült, önálló adatkezelők, melyek mindegyike a saját adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint végzi adatkezelési tevékenységét.

 

Az ENLOYD adatfeldolgozónak minősül abban az esetben, ha kizárólag a Partner megbízásából és nevében végez Jelölti adatkezelést, anélkül, hogy azt a saját adatbázisában tárolná, vagy bármilyen módon saját céljára használná.

 

A Partnerek által feladott álláshirdetések tartalmáért, azok jogszerűségéért, valódiságáért a Partnerek felelnek, azért az ENLOYD felelősséget nem vállal.

 

2.1. Adatkezelés formái

 

A jelen Tájékoztató kiterjed az Adatkezelő által végzett munkaerő-közvetítési tevékenység valamennyi formájára, így különösen:

 

a) a Honlap „Állásjelentkezés” funkció használatával történő jelentkezés a Honlapon megjelenített álláshirdetésre önéletrajz beküldésével;

b) a „CV feltöltése” felület használatával történő regisztráció az adatbázisban jövőbeli ajánlatok céljával;

c) maga az Adatkezelő az adatbázisában szereplő Jelöltet keresi meg egy konkrét álláshirdetéssel összefüggésben;

d) az Adatkezelő a Jelöltet más munkaerő-közvetítő adatbázisából vagy közösségi média profilja alapján találja meg és keresi meg egy konkrét álláshirdetéssel kapcsolatban

 

2.2. Adatok forrásai

 

Az Adatkezelő a Jelöltek alábbi forrásokból származó személyes adatait kezeli:

 

a) A Jelölt által a Honlapon keresztül az űrlap kitöltésével és önéletrajza beküldésével megadott adatok;

b) Más munkaerő-közvetítők, álláskereső portálok adatbázisából beszerzett adatok (Profession.hu, ………….)

c) A Jelölt közösségi oldalain nyilvánosan elérhető, általa megadott adatok (a Jelölt LinkedIn, Facebook profilja);

d) Volt munkáltatóktól beszerzett adatok (referencia adatok);

e) Adatkezelő által lefolytatott toborzási eljárás, interjúk, alkalmassági feladatok, tesztek során is keletkezett személyes adatok.

 

2.3. Kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

 

a)                  „Állásjelentkezés”

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít a Honlap „Állásjelentkezés” menüpontjában található űrlap kitöltésével a Partnerek által meghirdetett állásokra való jelentkezésre. A jelentkezés utáni kapcsolatfelvétel céljából az Adatkezelő a jelentkező nevét, telefonszámát és e-mail címét, valamint önéletrajzát kezeli.

 

A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az álláshirdetéssel és a jelentkezéssel összefüggő kapcsolatfelvétel céljából kerül sor, abban az esetben, ha a Jelölt az űrlapon található jelölőnégyzet útján hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját ez a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi. Az Adatkezelő az adatokat az álláshirdetésben megadott határidő lejártát (ennek hiányában a Honlapról való törlését) követő 3 hónapig őrzi meg, utána törli.

 

Abban az esetben, ha a Partner a Jelölt jelentkezését követően nem ajánl neki állást, előfordulhat, hogy a kapcsolatfelvétel után az ENLOYD külön e-mail üzenet útján, vagy papír alapon az érintett hozzájárulását kéri ahhoz, hogy önéletrajzát és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat (név, e-mail, telefonszám) hosszabb időre megőrizhesse, adatbázisában tárolja, abból a célból, hogy később ismét megkereshesse állásajánlat céljából. A hozzájárulás külön jelölőnégyzet útján már a jelentkezés elküldésekor előre is megadható. Az adatkezelés jogalapját ez a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi.

 

Adatbázis célú tároláshoz való hozzájárulás esetén az ENLOYD az adatokat az utolsó álláskeresési aktivitástól számított 2 évig kezeli, azután törli. (Az Adatkezelő pl. a következőket értékelheti álláskeresési aktivitásként: regisztráció, bejelentkezés, hírlevél pixel, hírlevél kattintás, jelentkezés, hírlevél feliratkozás, hírlevél módosítás, álláshirdetés megtekintés, álláshirdetések listaoldal megtekintés.)

 

b)           „CV feltöltése”

 

A Honlap „CV feltöltése” menüpontjában található másik űrlapon a Jelölt szándékát fejezheti ki az Adatkezelő adatbázisba való önkéntes bekerülésre, azért, hogy a későbbiekben megnyíló álláslehetőségekről tájékoztatást kapjon. Ebben az esetben a későbbi esetleges kapcsolatfelvétel céljából az Adatkezelő a Jelölt nevét, email címét, telefonszámát, valamint a feltöltött önéletrajzát kezeli, az adatbázisában való tárolás és kapcsolatfelvétel céljából.

 

Adatbázis célú tároláshoz való hozzájárulás esetén az ENLOYD az adatokat a regisztráció törléséig, vagy az utolsó álláskeresési aktivitástól számított 2 évig kezeli, azután törli.

 

 A 2 év letelte előtt az Adatkezelő megkeresheti a Jelöltet újabb 2 évre szóló adatkezelési hozzájárulás megadása céljából, melynek hiányában az Adatkezelő a Jelölt adatait a 2 éves időtartam lejártakor törli az adatbázisából.

 

A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag később megnyíló álláslehetőséggel összefüggő kapcsolatfelvétel céljából kerül sor, abban az esetben, ha a Jelölt hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját ebben az esetben is a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi.

 

Az adatok címzettjei és azok megismerésére, valamint kezelésére jogosultak az Adatkezelő vezetői és a toborzási feladatokat ellátó munkavállalók. 

 

2.3. Adattovábbítás

 

A Jelölt külön hozzájárulása alapján, a személyes elbeszélgetés során elhangzott, a megjelölt pozíció szempontjából releváns információkat, adatokat, valamint a személyiség-, és szakmai tesztek eredményét az ENLOYD írásban rögzítheti.

 

Azon Jelöltek adatait (különösen önéletrajzát és a kapcsolatfelvétel során keletkezett információkat, adatokat, valamint a személyiségi- és szakmai tesztek egyeztetett eredményét), akik megfelelnek az adott Partner preferenciáinak, az ENLOYD kizárólag a Jelölt külön hozzájárulásával továbbítja olyan  Partner részére, akinek kilétéről előzetesen tájékoztatást adott (anonim álláshirdetés esetén is ),  annak érdekében, hogy a Partner a Jelöltet – amennyiben alkalmasnak találta az adott pozícióra – állásajánlattal megkeresse, vele szerződést kössön. A Partner a részére történő adattovábbítást követően önálló adatkezelőnek minősül és saját adatkezelési szabályai és tájékoztatója alapján jár el.

 

A személyes adatokat továbbá az ENLOYD cégcsoportján belül is továbbíthatja az alábbi társaságoknak, valamint felhasználhatja nemzetközi állásajánlatok biztosítása céljából.

 

·         Antal sp. z o.o. (székhelye: Wrocław (53-413), ul. Gwiaździsta 66, KRS: 0000105676.)

·          Antal International s.r.o. (székhelye: Prága. ul. Anglická 140/20, 12000 Praha 2. Adószám: CZ03421520.)

·         Antal International s.r.o. melynek székhelye: Bratislava ul. Skultetyho 1, 831 04 Bratislava. Adószám: SK2120199686.

 

Az adatokat ilyen módon kizárólag a Jelölt kifejezett hozzájárulása esetén kezeli, mely hozzájárulás az erre vonatkozó jelölőnégyzet útján a jelentkezéskor előre is megadható.

 

 

3.       Az ENLOYD-hoz felvételre jelentkező munkavállalók adatai

 

Az Adatkezelő saját állásajánlatai terjesztéshez, hirdetéséhez, valamint a jelentkezőkkel való kapcsolatfelvételhez külső szolgáltatót (HR tanácsadó és munkaerő közvetítő partner) is igénybe vehet. Az érintett jelen Tájékoztató ismeretében önkéntesen, e-mail útján, vagy a munkaerő közvetítő partner online felületén jelentkezhet a meghirdetett állásra. Ebben az esetben az Adatkezelő kezeli a jelentkező nevét és e-mail címét, valamint az általa önként megadott egyéb személyes adatokat (pl. telefonszám, önéletrajz).

 

A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az álláshirdetéssel és a jelentkezéssel összefüggő kiválasztás és kapcsolatfelvétel céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az adatok – jelen Tájékoztató ismeretében történt – e-mailen való önkéntes megküldésével kifejezett hozzájárulás, vagy az álláshirdető online felületén megadott hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi.

 

Az Adatkezelő az adatokat az álláshirdetésben megadott jelentkezési határidő lejártát követő 3 hónapig őrzi meg, utána törli. Az adatok címzettjei és azok megismerésére, valamint kezelésére jogosultak az Adatkezelő vezetői és a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói. 

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett jelentkezését követően nem ajánl neki állást, előfordulhat, hogy a kapcsolatfelvétel után külön e-mail üzenet útján, vagy papír alapon az érintett hozzájárulását kéri ahhoz, hogy önéletrajzát és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat (név, e-mail, telefonszám) hosszabb időre megőrizhesse, abból a célból, hogy megkereshesse az érintettet, ha később ismét munkavállalót kíván felvenni az adott pozícióra. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás megadása esetén az Adatkezelő a megadott adatokat öt évig kezeli, majd törli.

 

 

4.       Üzenetküldés

 

Az Adatkezelő részére a Honlap „Érdeklődés elküldése, Lépjen velünk kapcsolatba” menüpontjában, külön erre a célra kialakított felületen üzenet küldhető.

 

Az ENLOYD a kapcsolatfelvétel és válaszadás céljából kezeli az üzenetküldő itt megadott személyes adatait (nevét, telefonszámát és e-mail címét). Az üzenetküldő természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az üzenet elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában az üzenet nem küldhető el, így személyes adat nem jut az ENLOYD birtokába.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. Az ENLOYD törli az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül.

 

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói, megbízottjai.

 

 

5.       Megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelés

 

Amennyiben az érintett az Adatfeldolgozó részére e-mail útján, vagy más módon megkeresést, kérdést küld, úgy az Adatkezelő a válaszadáshoz szükséges mértékben kezeli a nevét, e-mail címét, telefonszámát, mely adatkezelésről a Tájékoztató válaszüzenetben való hivatkozásával (linkelésével), vagy más módon tájékoztatja az érintettet.

 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, mely ahhoz fűződik, hogy a hozzá érkező megkeresésekre, reklamációkra választ adjon és ügyfeleinek minden kérdésben kielégítő tájékoztatást nyújtson. Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása, megválaszolása.

 

Az Adatkezelő törli az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke (pl. fogyasztóvédelmi panasz került előterjesztésre) az adatok további kezelését indokolja. Ebben az esetben az adatok az Adatkezelő e jogos érdekének megszűntét követő nyolc napon belül kerülnek törlésre.

 

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő ügyfélkapcsolati feladatokat ellátó munkavállalói.

 

6.       Tudástár feliratkozás

 

Az ENLOYD a Honlap „Tudástár” menüpontjában lehetővé teszi az általa nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő érintett számára személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, (munkáltató) cég, szektor, város, ország) önkéntes megadását, azért, hogy a feliratkozást követően az Adatkezelő releváns üzleti, valamint marketing célú ajánlatokkal keresse meg, abban az esetben, ha az érintett az űrlapon található jelölőnégyzet útján hozzájárulását adta az adatkezeléshez.

 

Az adatkezelés célja a hatékony igényfelmérés, a helyes célcsoport meghatározás elősegítése, a szolgáltatásnyújtás optimalizálása, továbbá az érintettekkel történő kapcsolatfelvétel az általuk megadott elérhetőségen az ENLOYD szolgáltatásainak népszerűsítése és értékesítése céljából. Az Adatkezelő az adatokat hozzájárulás hiányában más célból nem kezeli, azokat harmadik személy részére nem továbbítja.

 

Az adatok megadásával a Honlap látogatóinak közvetlenül is lehetősége nyílik az Adatkezelő szakmai állásfoglalásainak, ismeretterjesztő anyagainak, aktuális munkaerőpiaci témájú elektronikus kiadványainak letöltésére, megismerésére.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

A feliratkozáshoz való hozzájárulás esetén az ENLOYD az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb azok rögzítésétől számított 1 évig kezeli, azután törli.

 Az 1 év letelte előtt az Adatkezelő megkeresheti az érintettet újabb 1 évre szóló adatkezelési hozzájárulás megadása céljából, melynek hiányában az Adatkezelő az érintett adatait az 1 éves időtartam lejártakor törli az adatbázisából.

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő értékesítéssel és marketinggel foglalkozó munkavállalói, megbízottjai.


7.       Hírlevél

 

Az ENLOYD az érintett e-mail címét hírlevél küldésre használhatja fel, melyben üzleti ajánlatairól, újdonságairól, valamint egyéb hírekről, eseményekről, rendezvényekről tájékoztatja a feliratkozott érintettet.

 

A feliratkozásra a Honlapon külön felületen elhelyezett jelölőnégyzet kitöltése útján, a megadott névvel és e-mail címmel van lehetőség a jelen Tájékoztató ismeretében.

 

 A feliratkozás módjától függetlenül az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről (visszavonhatja hozzájárulását), az enloyd@enloyd.hu e-mail címre küldött üzenet útján. A hírlevélről való leiratkozás (hozzájárulás visszavonása) történhet a valamennyi hírlevél láblécében elhelyezett „Leiratkozás” gomb megnyomásával is, továbbá az ENLOYD bármely elérhetőségére küldött nyilatkozattal. Leiratkozás esetén a hírlevél adatbázisból az ENLOYD törli a címet és arra továbbiakban hírlevelet nem továbbít.

 

A hírlevél küldéséhez kezelt személyes adat a címzett neve és e-mail címe. Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módok valamelyikén megadott hozzájárulása, célja pedig az ENLOYD szolgáltatásainak népszerűsítése, értékesítése.

 

Az adatkezelés a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig, vagy a hírlevélről való leiratkozásig tart. A hírlevélre való újbóli feliratkozásra bármikor lehetőség van.

A személyes adatok címzettjei az ENLOYD ügyfélkapcsolatokkal és értékesítéssel foglalkozó munkavállalói.

 

 

8.       Partnerekkel kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

 

Az ENLOYD a szerződés megkötése, fenntartása, teljesítése és megszüntetése céljából kezeli a vele szerződő természetes személy partnereinek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait (név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcím, e-mail cím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi azonosító jel, székhely, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám).

 

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésre kötelező jogszabályban rögzített idő.

 

Az ENLOYD kezeli a vele szerződő nem természetes személy partnerek kapcsolttartóinak a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím, cím).

 

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint a szerződésekkel kapcsolatos későbbi szavatossági és egyéb igények érvényesíthetősége, mint jogos érdek, továbbá a későbbi szerződések megkötésének elősegítése, és az üzleti kapcsolatok fenntartása, mint jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésére kötelező jogszabályban rögzített idő.

 

Az adatok címzettjei minden esetben az ENLOYD vezetői, toborzással, ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

Az ENLOYD nem vállal felelősséget a Partnerek által megosztott tartalomért, a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért a Partner teljes körűen maga felel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az ENLOYD nem felelős.

 

 

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

1.       Az érintett személyek jogai

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

a)                  Tájékoztatáshoz való jog / GDPR 13-14. cikk/

Az ENLOYD megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az adatok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.

Ha az ENLOYD a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 

b)                  Az érintett hozzáféréshez való joga /GDPR 15. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

·         az adatkezelés céljai;

·         az érintett személyes adatok kategóriái;

·         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

·         a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

·         a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

·          a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ;

·         az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az ENLOYD a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Az ENLOYD az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, a GDPR-ben rögzített kivételekkel.

c)                   Helyesbítés joga / GDPR 16. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az ENLOYD indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

d)                  Törléshez való jog / GDPR 17. cikk/

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az ENLOYD indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

·         személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

·         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

·         a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

·         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

·         a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

·         a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

·         a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

·         a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

·         vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

e)                  Az adatkezelés korlátozásához való jog / GDPR 18. cikk/

Az érintett kérésére az ENLOYD korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

·         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

·         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az ENLOYD tájékoztatja az érintettet.

Az ENLOYD minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az ENLOYD tájékoztatja e címzettekről.

 

f)                   Adathordozáshoz való jog / GDPR 20. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az ENLOYD rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

g)                  Tiltakozás joga/ GDPR 21. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az ENLOYD a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Figyelemfelhívás a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatokról: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

h)                  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást /GDPR 22. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és az ENLOYD közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az ENLOYD-ra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

i)                    Visszavonás joga/ GDPR 7. cikk/

 Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az ENLOYD biztosítja, hogy a hozzájárulás ugyanolyan egyszerű módon visszavonható legyen, mint ahogyan megadásra került. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

j)                    A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga/ GDPR 77. cikk/

Az érintettek jogosultak kérelmeket és panaszokat benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnak, ha úgy vélik, hogy személyes adataik kezelése nem a törvény előírásainak megfelelően történt.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság(Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; Telefon: 06 -1- 391-1400)

k)                  Bírósághoz fordulás joga /GDPR 79. cikk/

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Az előbbi esetekben az ENLOYD köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az ENLOYD részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

Az érintett fenti jogainak gyakorlása érdekében bármikor, formai és tartalmi korlátozás nélkül megkereséssel fordulhat az ENLOYD-hoz a Tájékoztatóban szereplő bármely elérhetőségen. 

 

 

2.       Az érintett kérelmének előterjesztése, az ENLOYD intézkedései

 

Amennyiben az érintett jogai gyakorlása érdekében, vagy bármilyen más adatvédelmi jellegű megkereséssel fordul az ENLOYD-hoz, az ENLOYD indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az ENLOYD a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az ENLOYD nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő bármikor egyoldalúan jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, mely változásokról 30 napon belül, a Honlapon való közzététellel nyújt tájékoztatást minden érintett és felhasználó részére.atos panaszok, kérelmek bejelentése:

 

név: Siposné Olexa Orsolya

e-mail cím: office@enloyd.hu

telefonszám: +36 20 665 5264

 

 

Az Adatkezelő bármikor egyoldalúan jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, mely változásokról 30 napon belül, a Honlapon való közzététellel nyújt tájékoztatást minden érintett és felhasználó részére.