Facebook Pixel

Kedvenc ajánlatok

Zrównoważony Rozwój w Antal

W Antal realizujemy strategię w sposób społecznie odpowiedzialny. Od lat prowadzimy różnorodne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które odnoszą się do 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ, dotyczących m.in. edukacji, wzrostu gospodarczego, zmniejszenia nierówności, poprawy zdrowia czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym.


Pomagamy społeczeństwu osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Strategia ESG Antal na lata 2022-2025

W 2022 roku Zarząd Antal zatwierdził Politykę ESG Antal na lata 2022-2025. Jest to dokument strategiczny, w którym zostały zdefiniowane istotne obszary naszego wpływu, cele wskazujące kierunki naszych działań i mierniki.

W ramach strategii zidentyfikowaliśmy obszary, w których możemy mieć realny wpływ i wykorzystać nasze mocne strony i doświadczenie do tworzenia rozwiązań i budowania programów wspierających m.in. innowacyjność, wzrost gospodarczy, rozwój kapitału ludzkiego, równość płci i różnorodność, walkę z wykluczeniem oraz działań promujących rozwiązania służące ochronie środowiska. Skuteczna integracja ESG jest kluczowa zarówno dla zarządzania ryzykiem, jak i określenia nowych możliwości biznesowych.

Strategia ESG Antal na lata 2021-2025, opiera się na trzech filarach: People, Planet, Prosperity i stanowi integralne uzupełnienie naszej strategii biznesowej, a jednocześnie wkład w realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

3 filary ESG w Antal: People, Planet, Prosperity

3 filary ESG Antal: People, Planet, Prosperity

Prosperity

Lider w branży HR

U podstaw naszego sukcesu leży wysoka jakość oferowanych usług oraz ludzie, których kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad 150 pracowników w 7 oddziałach w regionie CEE. Jesteśmy pionierem na rynku rekrutacyjnym i pracodawcą pierwszego wyboru wśród kandydatów. Inspirujemy i wspieramy naszych klientów oraz partnerów biznesowych w zrównoważonym wzroście i realizacji ambitnych celów biznesowych, tym samym przyczyniając się do zwiększenia ich wkładu w zrównoważony rozwój.

Zarządzamy odpowiedzialnie

Rozwój kapitału ludzkiego stanowi dla Antal kluczowy aspekt rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Naszą misją jest zmienianie życia ludzi na lepsze. Jako firma doradztwa personalnego kształtująca trendy na rynku pracy zdajemy sobie sprawę, że spoczywa na nas nie tylko odpowiedzialność, ale również szansa na przeprowadzanie realnych zmian mających wpływ na otoczenie. Dążymy do zapewnienia godnej pracy dla wszystkich uczestników rynku i przyczyniamy się do budowania bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa. Redukujemy bezrobocie i dbamy o wyrównanie szans na rynku pracy. Rozwijamy kapitał ludzki poprzez ułatwienie organizacjom możliwości optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi. Kandydatom oferujemy wsparcie w rozwoju zawodowym i osobistym.

Podstawą naszego działania są jasne i przejrzyste zasady zarządzania w Spółce. Kierujemy się standardami etycznymi w relacjach biznesowych oraz zasadami uczciwego obrotu, stawiając sobie wyższe wymagania niż przewiduje to prawo. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Budujemy relacje z interesariuszami w oparciu o przejrzystą, rzetelną i terminową komunikację.

Ład korporacyjny

Systemy zarządzania obowiązujące w Antal świadczą o jakości naszych usług i przewadze konkurencyjnej. Wdrażamy rozwiązania, procedury odpowiadające najlepszym standardom i praktykom rynkowym, czego potwierdzeniem są posiadane przez nas certyfikaty. 


People

Nasze otoczenie i społeczności

Nasze działania w ramach społecznej odpowiedzialności realizujemy dzięki projektom prowadzonym w partnerstwach z organizacjami branżowymi i NGO-sami oraz dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników. Plany Zaangażowania Społecznego Antal łączą w sobie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.Angażujemy się w działalność charytatywną, sponsoringową, wspieramy projekty edukacyjne i CSR.

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności gospodarczej

 • Redukowanie bezrobocia i dbanie o wyrównanie szans na rynku pracy, między innymi poprzez podnoszenie kwalifikacji naszych kandydatów
 • Kształtowanie rynku pracy w tematach dotyczących najbardziej wrażliwych wyzwań społecznych
 • Wspieranie edukacji i umiejętności młodych
 • Realizacja projektów edukacyjnych i CSR, które rozwijają kompetencje zawodowe i wpływają na rozwój kapitału ludzkiego
 • Promocja dobrych praktyk i tworzenie najwyższych standardów w zakresie zarządzania procesami rekrutacji
 • Wspieranie transformacji poprzez realizację procesów rekrutacyjnych do start up’ów, pozyskanie specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju oraz wykwalifikowanych pracowników OZE.

Dbamy o pracowników

Jesteśmy i chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru wśród kandydatów.Codzienna dbałość o pracowników oraz tworzenie jak najlepszego środowiska pracy jest dla nas priorytetem. Na pierwszym miejscu stawiamy dobre relacjebezpieczeństwo w pracy oraz zaangażowanie zespołu. Inwestujemy w rozwój kompetencji zawodowych i osobistych, wspierając pracowników zarówno w realizacji ambitnych celów biznesowych, jak również w osiąganiu satysfakcji z pracy.

 • Zdrowie i bezpieczeństwo
  Dbamy o bezpieczeństwo, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną naszych pracowników oraz promujemy zdrowy i proaktywny styl życia.
 • Równe szanse w miejscu pracy 
  Różnorodność to wartość, która pomaga nam budować silne zespoły. Naszym celem jest zapewnienie równych szans pracownikom, niezależnie od wieku, płci, niepełnosprawności, narodowości czy orientacji seksualnej.
 • Rozwój pracowników 
  Rynek pracy nieustannie się zmienia, a wraz z nim specjalistyczna wiedza, będąca podstawą naszej pracy. Stawiamy na rozwój zawodowy i osobisty naszych pracowników, oferując szkolenia, warsztaty, webinaria czy dostęp do zasobów wiedzy w formie e-booków.

Kluczowe dane i wyniki w 2022 r.

Kluczowe dane i rezultaty w 2022 r.Planet

Dbamy o środowisko

Stosowanie i promowanie rozwiązań służących ochronie środowiska jest jednym z kluczowych filarów Zrównoważonego Rozwoju Antal. W codzienne działania firmy włączamy inicjatywy mające na celu poszanowanie środowiska i podnoszenie świadomości ekologicznej naszych pracowników. Z roku na rok staramy się optymalizować zużycie surowców i wprowadzać rozwiązania służące ograniczeniu negatywnych zmian klimatycznych.

Mając na uwadze specyfikę działalności Antal oraz branżę, w której jest obecna, zdefiniowaliśmy podstawowe obszary bezpośredniego wpływu Spółki na klimat. Są to:

 • zużycie energii nieodnawialnej,
 • zużycie wody,
 • produkcja ścieków i odpadów,
 • gospodarka odpadami i surowcami wtórnymi. 

Działania, które podejmujemy na rzecz ochrony środowiska, to:

 • ograniczanie produkcji odpadów,
 • ograniczanie wykorzystania surowców i zasobów naturalnych poprzez oszczędne zużywanie wody i energii elektrycznej,
 • ograniczenie liczby podróży służbowych m.in. na rzecz spotkań online,
 • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej wśród naszych pracowników,
 • systematyczny nadzór nad wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska oraz innymi regulacjami i wymaganiami dotyczącymi firmy.

Ponadto wszystkie biura Antal w Polsce znajdują się w budynkach posiadających ekologiczne rozwiązania.

Wspieramy zieloną transformację zatrudniając wykwalifikowanych ekspertów OZE oraz specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju

Dążymy do osiągnięcia stanu zielonej gospodarki poprzez rekrutuje specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju oraz wykwalifikowanych pracowników OZE (np. detalistów energii odnawialnej, producentów farm wiatrowych, pracowników organizacji charytatywnych i ekologicznych NGO-sów). Z sukcesami realizujemy wymagające projekty rekrutacyjne kluczowych osób z poziomu kadry zarządzającej i menedżerskiej, wysokiej klasy specjalistów oraz ekspertów na stanowiska zarówno techniczne, jak i sprzedażowe.

Pobierz Raport ESG Antal i dowiedz się więcej na temat działań podejmowanych przez Antal w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, ładu korporacyjnego oraz ochrony środowiska.